39 ספר התשובות הנדיר אהל יעקב ששפורטש : אמשטרדם תצ"ז ( 1737 )
THE RARE BOOK OHEL YAAKOV SASPORTAS RESPONSA
מחיר פתיחה: 800 – 600 $ Estimated: 800 – 600 $

חינם!


מחיר פתיחה: 800 – 600 $

הוספת הצעת מחיר *

תיאור מוצר


39 ספר התשובות הנדיר אהל יעקב ששפורטש : אמשטרדם תצ"ז ( 1737 )
THE RARE BOOK OHEL YAAKOV SASPORTAS RESPONSA
מחיר פתיחה: 800 – 600 $ Estimated: 800 – 600 $

תיאור הפריט


 

שאלות ותשובות להלכה ולמעשה ( ע"ח סימנים )
מאת רבי יעקב ששפורטש . By: Rabbi Ya'akov Sasportas .
דור י"א לרמב"ן , נולד בשנת ש"ע , בצעירותו שימש כרב בתלמסאן אך מחמת רדיפות המלכות הוכרח לנדוד לאמשטרדם בשנת תי"א , בשנת תט"ז היה מבני פמליתו של החכם ר' מנשה בן ישראל כשבא להתייצב לפני המלך קרמוויל בלונדון , לאחמ"כ חזר למרוקו , משם להמבורג ושוב חזר לאמשטרדם ושימש כרב ראשי וראש ישיבת עץ חיים עד פטירתו בד' אייר תנ"ח , עם פרוץ תנועת השבתאות חשף את דמותה האמיתי של התנועה והעומד בראשה והיה כמעט יחיד בדורו במלחמתו העיקשת בש"צ , את רישום המאורעות רשם בספר ציצת נובל צבי שקיצור ממנו נדפס בסוף ספר זה אלא שהושמט בפקודת פרנסי אמ"ד ונותר בטפסים בודדים . בשו"ת שלפנינו ( סי' סח , סט , עא , ) נדפסו תשובות בענין נשיאת כפים בשבת שהנהיגו באמשטרדם בזמן הופעת ש"צ . את תשובתו בסי' סח הוא מסיים "… אין דעתי נוחה לחדש שום דבר כעת … כיון שבאה ע"י בלעם רשע ( גימט' שבתי ) ולא יקטרג עלינו בקטרוג עמלק הרשע " ( גימט' שבתי צבי ) .

אמשטרדם . תצ"ז , ( 1737 ) .
דפוס הירץ לוי רופא .
מהדורה יחידה .

[ 5 ] , 83 , [ 1 ] , 122 – 122 [צ"ל : 125 ] דף . 29 ס"מ .
הדפים האחרונים כוללים מפתחות בדף האחרון מפתחות לספר ציצת נובל צבי שנדפס עמו וכאמור הושמד – יש עותקים שגם נתלשו מהם דף המפתחות או שהדביקו עליו נייר . שוליים קצוצים מעט , בדפים אחרונים שיקומים בשוליים , בדף פב מעט חסרון . ללא דף ההקדשה בפורטוגזית . כרוך בכריכת חצי עור חדשה נאה .

מידע נוסף

סכום מכירה

800 – 600 $

מס' קטגוריה

3

Photos